Nieuws

Definitieve gunning N303 rondweg Voorthuizen

22 juni 2018

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Alleen het omleiden van het verkeer om het dorp heen biedt een duurzame oplossing. Daarvoor is een nieuwe rondweg nodig.

Nieuwe_rondweg_Voorthuizen- 

De N303 vormt in het regionale wegennet een belangrijke schakel voor het regionale verkeer aan de westkant van de Veluwe. Met name het verkeer in noord-zuid richting en vice versa maakt gebruik van deze verbinding. Het betreft bestemmingsverkeer van en naar de kernen Barneveld, Voorthuizen, Putten en richting Apeldoorn. Daarnaast wordt de route gebruikt als verbinding tussen de A1 en de A28.

De N303 door en nabij Voorthuizen wordt in grote mate belast door doorgaand (vracht)verkeer. Dit leidt in de spits tot stagnatie in de verkeersafwikkeling en tot knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid en het woon- en leefmilieu. Verkeerskundig onderzoek naar het effect van geplande toekomstige ontwikkelingen wijzen uit dat de verkeersdruk op deze weg nog verder zal toenemen. Voor de bestaande wegen betekent dit, met bijbehorende aansluitingen en uitwegen, een zware belasting en soms zelfs overbelasting op het gebied van verkeersafwikkeling en bereikbaarheid.

Om deze redenen de gemeente Barneveld en de provincie Gelderland voornemens de rondweg N303 Voorthuizen aan te leggen aan de westzijde en de noordzijde van de kern Voorthuizen. De Aanbesteder heeft het werk “N303 rondweg Voorthuizen” door middel van een E&C&M contract onder toepassing van de ARW 2016 in de markt gezet.

In het kort de te verrichten werkzaamheden:

  • Aanleg van de rondweg.
  • Graven, vervoeren en verwerken grond en zand.
  • Aanleg van een 3-tal VRI geregelde kruispunten.
  • Realiseren van 4 aansluitingen.
  • Aanleg van twee kunstwerken.
  • Groenvoorzieningen aanbrengen.
  • Inrichtingselementen plaatsen.
  • Leveren en aanbrengen van een zonnecollector-installatie.

Voor het bekijken van meer informatie en tekeningen verwijzen wij u naar de website van de provincie Gelderland.